Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

EKO Překlady s.r.o. - rychlé a kvalitní překlady z/do němčiny

Partneři

Speciální znaky

Zájmena v němčině

Zájmena - Die Pronomen

Zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce.

Např.
Nahrazení: Andrea liest ein Buch.Sie liest ein Buch.
Doprovázení: Martin wäscht sich. Die Post liegt in dieser Richtung. Welche Farbe hat die Blume?

Podle významu a použití se rozdělují zájmena v němčině do následujících skupin:

Osobní zájmena v němčině - Personalpronomen

- osobní zájmena se skloňují podle příslušného pádu, ve kterém stálo nahrazené podstatné jméno
- zatímco v češtině jedné a více osobám vykáme, v němčině jedné a více osobám onikáme, a to pomocí 3. osoby plurálu
- 2. osoba plurálu se užívá pro více osob, jimž tykáme

Skloňování osobních zájmen

Jednotné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba – mužský rod 3. osoba – ženský rod 3. osoba – střední rod
1. pád ich du er sie es
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner
3. pád mir dir ihm ihr ihm
4. pád mich dich ihn sie es

Množné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba
1. pád wir ihr sie
2. pád unser euer ihrer
3. pád uns euch ihnen
4. pád uns euch sie

Např.
1. pád: Wie alt bist du? – Kolik ti je let?
2. pád: … se jíž skoro nepoužívá
3. pád: Wie geht es dir? – Ja se ti daří / Jak se máš?
4. pád: Ich kenne euch nicht! – Neznám vás.

zpět na začátek

Zvratná zájmena v němčině - Reflexivpronomen

Zvratná zájmena tvoří ve větě podmět, který se vztahuje na stejnou osobu nebo věc jako předmět (subjekt) věty. Zvratná zájmena se vyskytují pouze ve 3. a 4. pádu.

Skloňování zvratných zájmen

Jednotné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba – mužský rod 3. osoba – ženský rod 3. osoba – střední rod
3. pád mir dir sich sich sich
4. pád mich dich sich sich sich

Množné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba
3. pád uns euch sich
4. pád uns euch sich

Pomocí otázky lze zjistit příslušný pád:

3. pád – dativ – Komu, co?
4. pád – akusativ – Koho, co?

Např.
Ich wasche mir die Füße. – Myji si nohy.
Wem wasche ich die Füße? Komu, čemu myji nohy? - sobě

Jedná se tedy o 3. pád (dativ). Správné zvratné zájmeno je tedy mir.
- v češtině se používá většinou si

Ich freue mich auf Weihnachten? – Těším se na Vánoce.
Auf wen freue ich mich? Na koho, co se těším? – Na Vánoce

Jedná se tedy o 4. pád (akusativ). Správné zvratné zájmeno je tedy mich
- v češtině se používá většinou se

zpět na začátek

Přivlastňovací zájmena v němčině - Possessivpronomen

Přivlastňovacím zájmenem se určí, komu co patří. Majitel může být mužského, ženského nebo středního rodu.

- česká zájmena svůj, svá, své se v němčině vyjadřují pomocí přivlastňovacích zájmen příslušné osoby (např. Sie erfüllt ihren Plan. = Plní svůj plán.)
- přídavná jména stojící po přivlastňovacím zájmenu se skloňují jako po členu neurčitém
- samostatné přivlastňovací zájmeno se skloňuje obdobně jako člen určitý

ich mein můj
du dein tvůj
er sein jeho
sie ihr její
es sein jeho
wir unser náš
ihr euer váš
sie ihr jejích
Sie Ihr váš

Skloňování přivlastňovacích zájmen

- přivlastňovací zájmena před předmětem věty se v jednotném čísle skloňují obdobně jako neurčitý člen a v množném čísle jako určitý člen

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád mein meine mein meine
2. pád meines meiner meines meiner
3. pád meinem meiner meinem meinen
4. pád meinen meine mein meine

Např.
1. pád - Das ist mein Buch. – To je má kniha
2. pád – Wessen Stift ist das? – Das ist meiner. – To je má (tužka)
3. pád – Hilfst du deinem Bruder (3. pád) mit seinen (4. pád) Hausaufgaben? – Pomáháš svému bratrovi s jeho domácími úkoly?
4. pád – Kannst du mir dein Auto leihen? – Můžeš mi půjčit tvé auto?

zpět na začátek

Vztažná zájmena v němčině - Relativpronomen

Vztažné zájmeno se skloňuje podle rodu (mužský, ženský, střední) a čísla (jednotné, množné) slova, na které se vztahuje.

Např.
Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast? – Je to ten kluk, kterého jsi včera viděl?
Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. – Ta paní, která tam stojí, je moje učitelka.
Siehst die Frau dort, deren rechte Hand in Gips ist. – Vidíš tu paní, jejíž pravá ruka je v sádře?

Skloňování vztažných zájmen: der - die – das - die

der - který; die – která; das - které; die - kteří

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der Mann, der die Frau, die das Kind, das die Männer, die
2. pád der Mann,dessen die Frau, deren das Kind, dessen die Männer, deren
3. pád der Mann, dem die Frau, der das Kind, dem die Männer, denen
4. pád der Mann, den die Frau, die das Kind, das die Männer, die

Skloňování vztažných zájmen: dieser - welcher

dieser - tento; welcher - který, jaký

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der Mann, welcher die Frau, welche das Kind, welches die Männer, welche
2. pád der Mann, dessen die Frau, deren das Kind, dessen die Männer, deren
3. pád der Mann, welchem die Frau, welcher das Kind, welchem die Männer, welchen
4. pád der Mann, welchen die Frau, welche das Kind, welches die Männer, welche

zpět na začátek

Ukazovací zájmena v němčině - Demonstrativpronomen

Ukazovací zájmena se používají na zdůraznění již známé, nebo obzvláště důležité osoby či věci. Při výslovnosti se ukazovací zájmena silně zdůrazňují.

Např.
Wenn ich den erwische! – Jen když ho dostanu!
An dieser Stelle lag meine goldene Uhr! – Na tomto místě ležely mé zlaté hodinky
Derjenige, der den Diebstahl gesehen hat, soll sich melden. – Ať se ozve ten, kdo viděl krádež.
Es war bestimmt derselbe, der auch deinen Ring gestohlen hat. – Byl to určitě ten samý, co ti ukradl prsten.

Skloňování ukazovacích zájmen: der - die – das

der - ten; die - ta; das - to

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der die das die
2. pád dessen deren dessen deren / derer
3. pád dem der dem denen
4. pád den die das die

Skloňování ukazovacích zájmen: dieser - diese – dieses - jener - jene – jenes

dieser - tento; diese - tato; dieses - toto; jener - onen; jene - ona; jenes - ono
– skloňují se jako člen určitý

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád dieser diese dieses diese
2. pád dieses dieser dieses dieser
3. pád diesem dieser diesem diesen
4. pád diesen diese dieses diese

Skloňování ukazovacích zájmen: derjenige - diejenige – dasjenige - derselbe - dieselbe – dasselbe

derjenige - ten, který; diejenige - ta, která; dasjenige - to, které; derselbe - týž, tentýž; dieselbe - tatáž; dasselbe - totéž

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád derjenige diejenige dasjenige diejenigen
2. pád desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
3. pád demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
4. pád denjenigen diejenige dasjenige diejenigen

Skloňování ukazovacích zájmen: solcher - solche – solches

solcher - takový; solche - taková; solches - takové
– skloňují se jako člen určitý, resp. jako přídavné jméno bez členu

Např.
Martin trat mit solcher Kraft gegen die Tür, dass diese aufging. – Martin kopl s takovou silou do dveří, že se otevřely. Einen solchen Sturm hab ich noch nicht gesehen. – Takovou bouři jsem ještě neviděl.

Ukazovací zájmena selbst, selber - sám – neskloňují se

zpět na začátek

Tázací zájmena v němčině - Interrogativpronomen

Tázací zájmena se dotazují po osobě, věci nebo abstraktním pojmu.

 • wer – kdo
 • wessen – koho, čeho
 • wem – komu, co
 • wen – koho, co
 • was – co
 • was für ein, was für eine, was für ein - jaký, jaká, jaké
 • welcher, welche, welches - který, která, které

Např.
Wer war das? – Kdo to byl?
Wessen Heft ist das? – Cí kniha to je?
Wem verdanken wir dieses Chaos? – Komu vděčíme za tento zmatek?
Wen besuchen wir heute? – Koho dnes navštívíme?
Welche Note bekomme ich? – Jakou známku dostanu?
Was für einen Wagen hat dein Vater? – Jaký vůz má tvůj táta?

zpět na začátek

Neurčitá zájmena v němčině - Indefinitpronomen

Neurčitá zájmena nahrazují blíže neznámou nebo popsanou osobu či věc (např. irgendein, jemand, etwas). Některé se vztahují na blíže neurčené množství nebo na celé skupiny živočichů, věcí atd. (např. manche, einige, alle).
Další neurčitá zájmena zase naznačují částečné množství, nebo omezené množství (např. ein bisschen, ein paar)

 • all, alle – všechen, veškerý, všechna
 • allesamt – všichni vespolek
 • ander-(andere) - druhý, jiný
 • beide - oba
 • einer –nějaký
 • einige, etliche - někteří, několik
 • ein bisschen, ein wenig, ein paar – trochu
 • etwas, irgendetwas - něco
 • irgendein - nějaký, jakýkoliv
 • irgendwelche - některé
 • irgendwas, irgendwer – něco, někdo
 • jeder, -e, -es, jeglicher – každý, kdejaký, kdokoli
 • jedermann – každý, kdekdo
 • jemand, irgendjemand – někdo, kdosi
 • kein - žádný
 • man – člověk
 • mancher, -e, -es – mnohý, některý
 • mehrere - více, několik
 • meinesgleichen – jako já, mně rovný
 • nichts - nic
 • niemand - nikdo
 • sämtlich - všichni
 • wenige - málokteří, málo

Skloňování neurčitých zájmen - jemand - niemand - jedermann - jemand anderer

1. pád jemand niemand
2. pád jemandes niemandes
3. pád jemand(em) niemand(em)
4. pád jemand(en) niemand(en)

1. pád jederman jemand anderer
2. pád jedermanns jemandes anderer
3. pád jedermann jemand(em) anderer
4. pád jedermann jemand(en) anderer/e/es

zpět na začátek

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy