Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

Partneři

Speciální znaky

Přídavná jména v němčině

Přídavná jména - přehled gramatiky

Podoby přídavných jmen

V německém jazyce se přídavná jména objevují ve trojí podobě:

  • jako jmenný přísudek, kdy se nemění
  • jako přívlastek, kdy se skloňuje
  • jako příslovečné určení, kdy se nemění

Např.

  • Typ a) Er ist groß / klein / gesund / krank.
  • Typ b) Wir haben ein kleines / großes / schönes Haus.
  • Typ c) Ich lerne gut / schlecht / schnell.

Na rozdíl od českého jazyka postrádají přídavná jména v základním tvaru rod a číslo.

zpět na začátek

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména se skloňují třemi způsoby. Rozlišujeme:

  • Přídavná jména, která stojí za členem určitým
  • Přídavná jména, která stojí za členem neurčitým
  • Přídavná jména, kterým člen nepředchází

Přídavná jména za členem určitým

  mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. pád der neue Mantel die neue Bluse das neue Kleid die neuen Schuhe
2. pád des neuen Mantels der neuen Bluse des neuen Kleides der neuen Schuhe
3. pád dem neuen Mantel der neuen Bluse dem neuen Kleid den neuen Schuhen
4. pád den neuen Mantel die neue Bluse das neue Kleid die neuen Schuhe

Přídavná jména za členem neurčitým

  mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. pád ein neuer Mantel eine neue Bluse ein neues Kleid neue Schuhe
2. pád eines neuen Mantels einer neuen Bluse eines neuen Kleides neuer Schuhe
3. pád einem neuen Mantel einer neuen Bluse einem neuen Kleid neuen Schuhen
4. pád einen neuen Mantel eine neue Bluse ein neues Kleid neue Schuhe

Přídavná jména bez předcházejícího členu

  mužský rod ženský rod střední rod
1. pád frischer Schinken frische Butter frisches Gebäck
3. pád frischem Schinken frischer Butter frischem Gebäck
4. pád frischen Schinken frische Butter frisches Gebäck

Přídavná jména po přivlastňovacím zájmenu

  mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. pád ihr neuer Mantel ihre neue Bluse ihr neues Kleid ihre neuen Schuhe
2. pád ihres neuen Mantels ihrer neuen Bluse ihres neuen Kleides ihrer neuen Schuhe
3. pád ihrem neuen Mantel ihrer neuen Bluse ihrem neuen Kleid ihren neuen Schuhen
4. pád ihren neuen Mantel ihre neue Bluse ihr neues Kleid ihre neuen Schuhe

Možnosti opisování nebo zesilování komparace přídavných jmen

Základní tvar Komparativ Superlativ
pomocí sehr, zu, äußerst, ganz, höchst, a dalších
pomocí složenin (např. eiskalt, schneeweiß, steinhart)
pomocí noch, viel, weit, bei weitem, weitaus a dalších spojením s aller (např: die allerschönste Frau)
zpět na začátek

Stupňování přídavných jmen

Existují dva stupně stupňování přídavných jmen – komparativ a superlativ. V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku. V komparativu mají všechna přídavná jména koncovku –er a v superlativu mají koncovku –(e)st.

Např.
Er ist älter als ich. – Je starší než já.
Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. – Zugspitze je nejvyšší hora Německa.

Podstatná jména končící na –el, -en, -er ztrácejí často v komparativu e.
Podstatná jména končící na -d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z mají v superlativu koncovku -est
Pokud nemá poslední slabika podstatného jména přízvuk, končí v superlativu na -st.

Např.
bedeutend, bedeutender, am bedeutendsten, der/die/das bedeutendste

Mnoha přídavných jmen se v superlativu přehlasuje (a-ä, o-ö, u-ü).

Např.
Peter ist mein älterer Bruder.
Uta ist meine jüngste Schwester.

V přísudku (po slovesech sein, werden a bleiben) a u příslovcí se tvoří superlativ pomocí am … -sten.

Např.
Unsere Tochter ist am schönsten.
Wo ist das Bier am billigsten?
Wie kommt man am schnellsten zum Flughafen?

Příklady pravidelného stupňování přídavných jmen

Základní tvar Komparativ Superlativ Překlad
interessant interessanter am interessantesten
der/die/das interessanteste
zajímavý
klein kleiner am kleinsten
der/die/das kleinste
malý
süß süßer am süßesten
der/die/das süßeste
sladký

Stupňovaná přídavná jména s přehlasováním

Základní tvar Komparativ Superlativ Překlad
alt älter am ältesten
der/die/das älteste
starý
grob gröber am gröbsten
der/die/das gröbste
hrubý
hart härter am härtesten
der/die/das härteste
tvrdý
jung jünger am jüngsten
der/die/das jüngste
mladý
kalt kälter am kältesten
der/die/das kälteste
studený
klug klüger am klügsten
der/die/das klügste
chytrý
kurz kürzer am kürzesten
der/die/das kürzeste
krátký
lang länger am längsten
der/die/das längsten
dlouhý
scharf schärfer am schärfsten
der/die/das schärfste
ostrý
schwach schwächer am schwächsten
der/die/das schwächste
slabý
stark stärker am stärksten
der/die/das stärkste
silný
warm wärmer am wärmsten
der/die/das wärmste
teplý

Nepravidelné stupňování přídavných jmen

Základní tvar Komparativ Superlativ Překlad
gern lieber am liebsten
der/die/das liebste
rád
groß größer am größten
der/die/das größte
veliký
gut besser am besten
der/die/das beste
dobrý
hoch höher am höchsten
der/die/das höchste
vysoký
nahe näher am nächsten
der/die/das nächste
blízký
viel mehr am meisten
der/die/das meiste
mnoho
zpět na začátek

Srovnávání

Srovnávání v základním tvaru Srovnávání v komparativu
genauso .... wie
ebenso ... wie
so ... wie
sehr
als
viel

Např.
Er ist genauso alt wie ich - On je stejně starý jako já.
Diese Blumen sind sehr schön. - Tyto kytky jsou velice pěkné.
Das Taxi ist schneller als der Bus. - Taxík je rychlejší než autobus.
Die Blumen da sind aber viel schöner. - Tyto kytky jsou ale mnohem hezčí.

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy