Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Partneři

Speciální znaky

Silná a nepravidelná slovesa v němčině

Následující tabulka obsahuje abecedně seřazená silná a nepravidelná slovesa v němčině.

Pro jednodušší vyhledávání používejte klávesovou zkratku CRTL + F.

Infinitiv Překlad Přítomný čas Préteritum Perfektum
backenpécier bäckter backteer hat gebacken
bedürfenpotřebovater bedarfer bedurfteer hat bedurft
befehlenrozkazovater befehlter befahler hat befohlen
beginnenzačíter beginnter beganner hat begonnen
beißenkousater beißter bisser hat gebissen
bergenskrýter birgter barger hat geborgen
berstenpuknouter birster barster ist geborsten
betrügenpodváděter betrügter betroger hat betrogen
bewegendonutiter bewegter bewoger hat bewogen
biegenohýbater biegter boger hat gebogen
bietennabízeter bieteter boter hat geboten
bindenvázater bindeter bander hat gebunden
bittenprositer bitteter bater hat gebeten
blasenfoukater bläster blieser hat geblasen
bleibenzůstater bleibter blieber ist geblieben
bratenpéci, smažiter bräter brieter hat gebraten
brechenzlomiter brichter bracher hat gebrochen
brennenhořeter brennter brannteer hat gebrannt
bringendonéster bringter brachteer hat gebracht
denkenmysleter denkter dachteer hat gedacht
dreschenmlátiter drischter droscher hat gedroschen
dringennaléhater dringter dranger hat gedrungen
dürfensměter darfer durfteer hat gedurft
empfangenpřijmouter empfängter empfinger hat empfangen
empfehlendoporučiter empfiehlter empfahler hat empfohlen
empfindenpocítiter empfindeter empfander hat empfunden
erklimmenvyšplhat seer erklimmter erklommer hat erklommen
erlöschenuhasnouter erlischter erloscher ist erloschen
erschreckenleknout seer erschrickter erschraker ist erschrocken
erwägenuvažovater erwägter erwoger hat erwogen
essenjíster isster aßer hat gegessen
fahrenjeter fährter fuhrer ist gefahren
fallenspadnouter fällter fieler ist gefallen
fangenchytater fängter finger hat gefangen
fechtenšermovater fichter fochter hat gefochten
findennajíter findeter fander hat gefunden
flechtenpléster flichter flochter hat geflochten
fliegenletěter fliegter floger ist geflogen
fliehenprchater fliehter floher ist geflohen
fließentécter fließter flosser ist geflossen
fressenžráter frisster fraßer hat gefressen
frierenmrznouter frierter frorer hat gefroren
gärenkvasiter gärter gärteer hat gegoren
gebärenroditsie gebärtsie gebarsie hat geboren
gebendáter gibter gaber hat gegeben
gedeihendařit seer gedeihter gedieher ist gediehen
gehenjíter gehter ginger ist gegangen
gelingenpodařit sees gelingtes gelanges ist gelungen
geltenplatiter gilter galter hat gegolten
genesenuzdravit seer genester genaser ist genesen
genießenvychutnávater genießter genosser hat genossen
geratenoctnout seer geräter gerieter ist geraten
geschehenstát sees geschiehtes geschahes ist geschehen
gewinnenvyhráter gewinnter gewanner hat gewonnen
gießenlíter gießter gosser hat gegossen
gleichenrovnat seer gleichter glicher hat geglichen
gleitenklouzat seer gleiteter glitter ist geglitten
glimmendoutnater glimmter glommer hat geglommen
grabenkopater gräbter gruber hat gegraben
greifenmíter greifter griffer hat gegriffen
habenmíter hater hatteer hat gehabt
haltendržeter hälter hielter hat gehalten
hängenviseter hängter hinger hat gehangen
hauensekater hauter hauteer hat gehauen
hebenzdvíhater hebter hober hat gehoben
heißenjmenovat seer heißter hießer hat geheißen
helfenpomocier hilfter halfer hat geholfen
kennenznáter kennter kannteer hat gekannt
klingenzníter klingter klanger hat geklungen
kneifenskřípnout, štípater kneifter kniffer hat gekniffen
kommenpřijíter kommter kamer ist gekommen
könnenmocier kanner konnteer hat gekonnt
kriechenlézter kriechter krocher ist gekrochen
ladennakládater lädter luder hat geladen
lassennechater lässter ließer hat gelassen
laufenběžeter läufter liefer ist gelaufen
leidentrpěter leideter litter hat gelitten
leihenpůjčiter leihter lieher hat geliehen
lesenčíster liester laser hat gelesen
liegenležeter liegter lager hat/ist gelegen
lügenlháter lügter loger hat gelogen
mahlenmlíter mahlter mahlteer hat gemahlen
meidenvyvarovat seer meideter mieder hat gemieden
melkendojíter melkter melkteer hat gemolken
messenměřiter misster maßer hat gemessen
misslingennedařit sees misslingtes misslanges hat misslungen
mögenchtíter mager mochteer hat gemocht
müssenmuseter musser mussteer hat gemusst
nehmenvzíter nimmter nahmer hat genommen
nennenjmenovater nennter nannteer hat genannt
pfeifenpískater pfeifter pfiffer hat gepfiffen
preisenvelebiter preister prieser hat gepriesen
quellenprýštiter quillter quoller hat gequollen
ratenraditer räter rieter hat geraten
reibentříter reibter rieber hat gerieben
reißentrhat, cestovater reißter risser hat gereist
reitenjezdit (na koni)er reiteter ritter ist geritten
rennenběžeter rennter rannteer ist gerannt
riechenvoněter riechter rocher hat gerochen
ringenzápasiter ringter ranger hat gerungen
rinnentécier rinnter ranner ist geronnen
rufenvolater rufter riefer hat gerufen
salzensoliter salzter salzteer hat gesalzen
saufenchlastater säufter soffer hat gesoffen
saugensáter saugter soger hat gesogen
schaffentvořiter schaffter schufer hat geschaffen
scheidenoddělit, loučit seer scheideter schieder hat geschieden
scheinensvítiter scheinter schiener hat geschienen
schiebensunouter schiebter schober hat geschoben
schießenstříleter schießter schosser hat geschossen
schindenstahovater schindeter schindeteer hat geschunden
schlafenspáter schläfter schliefer hat geschlafen
schlagenbíter schlägter schluger hat geschlagen
schleichenplížit seer schleichter schlicher ist geschlichen
schleifenbrousiter schleifter schliffer hat geschliffen
schließenzavříter schließter schlosser hat geschlossen
schlingenpolykater schlingter schlanger hat geschlungen
schmeißenházeter schmeißter schmisser hat geschmissen
schmelzentáter schmilzter schmolzer ist geschmolzen
schneidenřezater schneideter schnitter hat geschnitten
schreibenpsáter schreibter schrieber hat geschrieben
schreienkřičeter schreiter schrieer hat geschrien
schreitenkráčeter schreiteter schritter ist geschritten
schweigenmlčeter schweigter schwieger hat geschwiegen
schwellenbobtnater schwillter schwoller ist geschwollen
schwimmenplavater schwimmter schwammer ist geschwommen
schwindenmizeter schwindeter schwander ist geschwunden
schwingenmávater schwingter schwanger hat geschwungen
schwörenpřísahater schwörter schworer hat geschworen
sehenviděter siehter saher hat gesehen
seinbýter ister warer ist gewesen
sendenposílater sendeter sendeteer hat gesendet
singenzpívater singter sanger hat gesungen
sinkenklesater sinkter sanger ist gesunken
sinnenpřemýšleter sinnter sanner hat gesonnen
sitzenseděter sitzter saßer hat gesessen
sollenmít (povinnost)er soller sollteer hat gesollt
spaltenštípater spalteter spalteteer hat gespalten
speienplivater speiter spieer hat gespien
spinnenpříster spinnter spanner hat gesponnen
sprechenmluviter sprichter spracher hat gesprochen
sprießenvyraziter sprießter sprosser hat gesprossen
springenskákater springter spranger ist gesprungen
stechenpíchater stichter stacher hat gestochen
steckenvězeter steckter steckteer hat gesteckt
stehenstáter stehter stander ist gestanden
stehlenkráster stiehlter stahler hat gestohlen
steigenstoupater steigter stieger ist gestiegen
sterbenzemříter stirbter starber ist gestorben
stinkenpáchnouter stinkter stanker hat gestunken
stoßenstrkater stößter stießer hat gestoßen
streichenhladit, tříter streichter stricher hat gestrichen
streitenhádat seer streiteter stritter hat gestritten
tragennositer trägter truger hat getragen
treffenpotkater triffter trafer hat getroffen
treibenhnáter treibter trieber hat getrieben
tretenšlápnouter tritter trater hat getreten
trinkenpíter trinkter tranker hat getrunken
trügenklamater trügter troger hat getrogen
tundělater tuter tater hat getan
verderbenkazit seer verdirbter verdarber ist verdorben
verdrießenmrzetes verdrießtes verdrosses hat verdrossen
vergessenzapomenouter vergisster vergaßer hat vergessen
verlierenztratit, prohráter verlierter verlorer hat verloren
verlöschenzhasnouter verlischter verloscher ist verloschen
verzeihenodpustiter verzeihter verzieher hat verziehen
wachsenrůster wächster wuchser ist gewachsen
wägenvážiter wägter woger hat gewogen
waschenpráter wäschter wuscher hat gewaschen
webentkáter webter webteer hat gewebt
weichenustoupiter weichter wicher ist gewichen
weisenukázater weister wieser hat gewiesen
wendenobrátiter wendeter wendeteer hat gewendet
werbennajmouter wirbter warber hat geworben
werdenstát seer wirder wurdeer ist geworden
werfenhoditer wirfter warfer hat geworfen
wiegenvážiter wiegter woger hat gewogen
windenvinout, kroutiter windeter wander hat gewunden
wissenvěděter weißer wussteer hat gewusst
wollenchtíter willer wollteer hat gewollt
ziehentahater ziehter zoger hat gezogen
zwingennutiter zwingter zwanger hat gezwungen

Novinky

Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy