Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

Partneři

Speciální znaky

Příslovce v němčině

Příslovce popisují způsob, jakým se odehrává určitý jev. Příslovci lze vyjádřit místo, směr, čas, způsob i příčina.

Příslovce se v němčině neskloňují.

Použití příslovcí v němčině

Příslovce určují jiná slova jako např. slovesa, podstatná jména, přídavná jména a příslovce. Mohou se také vztahovat na celý význam věty. Existuje řada různých použití příslovcí v němčině.

Např.: Místa: Wir sind dorthin gefahren. - Jeli jsme tam.
Času: Wir sind gestern gefahren. - Jeli jsme včera.
Způsobu: Wir sind anders gefahren. - Jeli jsme jinak.

Das Buch ist/bleibt dort. - Kniha je/zůstane tam.
Wir haben den Weg hierher beinahe nicht gefunden. - Málem jsme sem nenašli cestu.

Dies ist ein besonders interessantes Buch. - To je obzvláště zajímavá kniha.
Wir werden euch sehr bald besuchen. - Navštívíme vás velice brzy.

Ich kann euch leider nicht bei den Aufgaben helfen. - Bohužel vám nemohu pomoci s těmi úkoly.

Wo steht dein Wagen? - Kde stojí tvé auto?
Wann kommt ihr zurück? - Kdy se vrátíte?

Stupňování příslovcí

Většina příslovcí se stupňuje pravidelně podobně jako přídavná jména. Existuje však opět několik výjimek, které se stupňují nepravidelně.

Pravidelné stupňování

Pravidelné stupňování příslovcí je podobné jako u přídavných jmen. U druhého stupně se přidává přípona -er, u třetího stupně předložka am a přípona (e)sten
U jednoslabičných příslovcí dochází k přehlasování samohlásky.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
schnell schneller am schnellsten
dumm dümmer am dümmsten

Nepravidelné stupňování

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
bald eher am ehesten
gern lieber am liebsten
gut besser am besten
viel mehr am meisten

Některé příslovce mají ještě tvar superlativu s koncovkou -stens resp. -st
Např.:
-st - baldigst, höflichst, freundlichst, längst, weitgehendst
-stens - bestens, höchstens, meistens, mindestens, schnellstens, wärmstens

Druhy přísluvců

Podle funkce a významu se rozdělují přísluvce do různých skupin.

  • Příslovce místa, směru
  • Příslovce času
  • Příslovce způsobu
  • Příslovce příčiny
  • Tázací příslovce
  • Vztažná příslovce

Příslovce místa, směru

Příslovce místa nebo směru popisují místo, polohu nebo směr.
Na příslovce místa se ptáme otázkou kde? a na příslovce pohybu otázkou kam?

Příslovce místa
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
anderswoněkde jindeinnenuvnitř
außenvněirgendwoněkde
auswärtsvenkulinksvlevo
datadynebenanvedle
dorttamobennahoře
draußenvenkurechtsvpravo
drinnenuvnitřüberallvšude
drübenondeuntendole
hierzdevornvpředu
hintenvzadu  
Příslovce směru
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
abwärtsdolůherunterdolu (sem)
anderswoherodněkud jihierhersem
anderswohinněkam jinamhierhinsem
aufwärtsvzhůruhinaufnahoru (tam)
bergabzkopcehinausven (tam)
bergaufdokopcehineindovnitř (tam)
daherodtudhinüberpřes (tam)
dahintamhinunterdolů (tam)
dortherodtamtudirgendwoherodněkud
dorthintamirgendwohinněkam
heraufnahoru (sem)rückwärtszpět, nazpět
herausven (sem)seitwärtsdostrany
hereindovnitř (sem)vorwärtsdopředu
herübersem (z druhé strany)  

Příslovce hin a her mohou být i odlučitelnou příponou slovesa. hin označuje přitom směr od mluvčího a her směr k mluvčímu.

Např.:
Komm bitte her. - Pojď prosím sem.
Sie schaute nicht hin. - Nedívala se tam.

Příslovce času

Příslovce času udávají, v jakém čase se odehrávají děje nebo události.

Vyjádření okamžiku - kdy?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
anfangszpočátkumorgenzítra
baldbrzynachherpotom
bisherdosudneulichnedávno
damalstehdynunnyní
dannpotomseitdemod té doby
ebenprávěseitherod té doby
eherdříveschließlichnakonec
endlichkonečněübermorgenpozítří
gesternvčeravorerstpředevším
heutednesvorgesternpředevčírem
heutzutagednes, v nynější doběvorherdříve
inzwischenmezitímvorhinpředtím
jetztnynízugleichzároveň
mittlerweilezatímzuletztnaposledy
Vyjádření délky trvání - jak dlouho?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
immervždystetsstále
langedlouhozeitlebensodjakživa
nochještě  
Vyjádření počtu opakování - jak často?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
abendsvečermehrmalsvícekrát
bisweilentu a tamnachtsv noci
dienstagskaždé úterýoftčasto
einmaljednouseltenzřídka
häufigčastovormittagsdopoledne
manchmalobčaszweimaldvakrát

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu označují způsob (kvalitu) nebo rozsah (počet a intenzitu). Další příslovce způsobu ještě vyjadřují rozšíření nebo omezení.

Příslovce způsobu - jak?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
andersjinakgernrád
derarttakhinterrückszákeřně
eilendsspěšněirgendwienějak
fastskorosotak
folgendermaßentaktoumsonstnadarmo
genausopřesně takvergebensnadarmo
Rozsah
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
äußerstkrajněkaumsotva
einigermaßenponěkudsehrvelmi
größtenteilsz největší částiüberausnadmíru, příliš
haufenweisehromadně  
Rozšíření nebo omezení
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
allerdingsavšakimmerhinpřece
auchtakéjedochavšak
außerdemkroměnurpouze
dochpřecesonstmimoto
ebenfallsrovněžwenigstensalespoň
erstenspředně, za prvézudemk tomu
fernerdalšízumindestalespoň
hingegennaproti tomuzweitensza druhé

Příslovce příčiny

Příslovce příčiny slouží k vyjádření příčiny, podmínky, následku a účelu.

Příslovce příčiny - proč? jak to?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
alsotakgleichwohlnicméně
andernfallsjinakinfolgedessenproto, tím
ansonstenostatněkeinesfallsnijak
daherprotonämlichtotiž
darumprotonotfallsv nouzi
dazuk tomunötigenfallsje-li třeba
demnachtudížschlimmstenfallsv nejhorším případě
dennochpřestosomittedy
deshalbprotosonstjinak
dessenungeachtetnicménětrotzdempřesto
deswegenproto

Tázací příslovce

Tázací příslovce zahajují otázky. Píší se vždy na začátek věty.

Např.:
Wo steht dein Wagen? - Kde stojí tvé auto?
Wann kommt ihr zurück? - Kdy se vratíte?
Wie hast du das repariert? - Jak jsi to opravil?
Weshalb kommst du zu spät? - Proč přicházíš pozdě?

Tázací příslovce
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
wokdeweswegenproč, pročež
woherodkudwiesojakže, jak to
wohinkamwozuk čemu
wannkdyworanna čem, na co
wie langejak dlouhowomits čím
wie oftjak častowofürpro co, za co, k čemu
wiejakworübero čem
warumpročwovono čem, od čeho, z čeho
weshalbpročež, proč  

Vztažná příslovce

Vztažná příslovce vyjadřují různé vztahy mezi hlavní a vedlejší větou.

Např.:
Wir haben kein Auto, deshalb kommen wir mit dem Zug. - Nemáme auto, proto přijedeme vlakem.
Jemand sollte mir helfen - ich werde sonst mit der Arbeit nicht fertig. - Někdo by mi měl pomoci - jinak nestihnu dodělat práci.

Tázací příslovce
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
auchi, takéfolglichtedy
außerdemkromě tohomithina proto
fernerdalší, nadálesotak
zudemk tomusomittedy
überdiesnadtodennochpřesto
ebensoprávě takgleichwohlnicméně
ebenfallsrovněžimmerhinpřece
gleichfallsrovněžtrotzdempřesto
sonstjinakdagegenavšak
andernfallsjinakdochpřece
nämlichtotižhingegennaproti tomu
alsotak, tedyindes(sen)mezitím
daherproto, dotudjedochavšak
darumproto, a tovielmehrspíše
demnachpodle tohoallerdingsovšem
demzufolgepodle tohoinsofernpokud
deshalbprotowohlasi, sice
deswegentudížnurpouze

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy