Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

EKO Překlady s.r.o. - rychlé a kvalitní překlady z/do němčiny

Partneři

Speciální znaky

Předložky

Stejně jako v češtině se v němčině velmi často používají předložky. Je těžké tvořit delší věty bez jejich základní znalosti.
Jak určitě víte, němčina má narozdíl od češtiny pouze čtyři pády. Nemůžete tedy stejným způsobem používat otázky "s kým, čím?", "o kom, o čem?" nebo "komu,čemu", "koho, co".
Je tedy potřeba naučit se s jakým pádem se daná předložka pojí a následně tento pád použít pro příslušný rod podstatného jména (viz Skloňování podstatných jmen).

U některých předložek tak dochází ke spojení s určitým členem: an, beim, im, vom, zum = an, bei, in, von, zu + dem
zur = zu + der
ans, aufs, ins = an, auf, in + das

Typy předložek:

Předložky s 2. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
angesichtsvzhledem kangesichts der Lageohledně situace
anlässlichpři, uanlässlich des Festespři slavnosti
anstatt, stattmísto, zastatt einer Antwortmísto odpovědi
anstellemísto, zaanstelle des Vatersza otce
aufgrundna základěaufgrund der Kritikna základě kritiky
außerhalbvně, mimoaußerhalb der Grenzennad rámec
dankdíkydank deines Ratesdíky tvé radě
diesseitsz této strany, na této stranědiesseits der Grenzena této straně hranice
infolgev důsledku, proinfolge des Fehlersv důsledku chyby
inmittenuprostředinmitten des Spielsuprostřed hry
innerhalbuvnitř, v, běheminnerhalb der CRna území ČR
jenseitsna oné straně, na druhé stranějenseits der Alpenna druhé straně Alp
längspodéllängs des Wegespodél cesty
mittelspomocímittels Emailelektronickou poštou
oberhalbnadoberhalb des Dachesnad střechou
seitensze stranyseitens des Arbeitgebersze strany zaměstnavatele
trotznavzdorytrotz des Kriegesnavzdory válce
um...willenkvůli, proum meiner Kinder willenkvůli mým dětem
unterhalbpodunterhalb des Turmespod věží
unweitnedalekounweit des Bahnhofesnedaleko nádraží
währendběhemwährend des Essenspři jídle
wegenpro, kvůliwegen des Verdachteskvůli podezření
zugunstenve prospěchzugunsten des Angeklagtenve prospěch obžalovaného

Předložky se 3. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
auszaus allen Bereichenze všech oborů
außerkromě, mimoaußer Betriebmimo provoz
beiu, přibeim Angelnpři lovení ryb
binnendo, za, ve lhůtěbinnen einer Wocheza jeden týden
gegenübernaprotigegenüber der Schulenaproti škole
gemäßpodle, ve shodě sgemäß dem Beschlusspodle rozhodnutí
mits (7.p.)mit dem Zugs vlakem
nachpo, podle, donach 20 Minutenpo dvaceti minutách
seitod (časově)seit gesternod včerejška
vono, odvon 1 bis 20od jedné do dvaceti
zuk, ke, na, prozum Geburtstagk narozeninám

Předložky se 4. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
bisdobis Montagdo pondělí
durchskrz (7.p.), přesdurch den Tunnelskrz tunel
fürpro, zafür alle Zeitenna věčné časy
gegenprotigegen alleproti všem
ohnebezohne Geldbez peněz
umkolem, za, asi, vum 10 Uhr morgensv 10 hodin
wider(=gegen)protiwider den Stromproti proudu

Předložky se 3. a 4. pádem

U těchto předložek máte dvě možnosti použití. Existuje však jednoduchá pomůcka, jak zjistit patřičný pád.

3. pád se používá, pokud je možno se na danou vazbu zeptat českou otázkou "KDE?".
Např.:
vor der Schule - KDE? - před školou

4. pád se používá, pokud je možno se na danou vazbu zeptat českou otázkou "KAM?".
Např.:
vor die Schule - KAM? - před školu

    Příklad Překlad
anna, k, u3.pád: Ich sitze am Tisch.
4.pád: Ich setze mich an den Tisch.
Sedím u stolu.
Posadím se ke stolu.
aufna3.pád: Das Buch liegt auf dem Tisch.
4.pád: Ich lege es auf den Tisch.
Kniha leží na stole.
Položím jí na stůl.
hinterza3.pád: Es liegt hinter der Tasche.
4.pád: Ich lege es hinter die Tasche.
Leží to za taškou.
Položím to za tašku.
inv, do3.pád: Das Buch liegt in der Tasche.
4.pád: Ich lege das in die Tasche.
Kniha leží v tašce.
Položím knihu do tašky.
nebenvedle3.pád: Es liegt neben der Tasche.
4.pád: Ich lege es neben die Tasche.
Leží to vedle tašky.
Položím to vedle tašky.
überpřes, nad3.pád: Der Schal liegt über dem Stuhl.
4.pád: Ich lege ihn über den Stuhl.
Šála leží přes židli.
Položím jí přes židli.
unterpod3.pád: Es liegt unter dem Tisch.
4.pád: Ich lege es unter den Tisch.
Leží to pod stolem.
Položím to pod stůl.
vorpřed3.pád: Das Buch liegt vor dem Tisch.
4.pád: Ich lege es vor den Tisch.
Kniha leží před stolem.
Položím jí před stůl.
zwischenmezi3.pád: Es liegt zwischen zwei Taschen.
4.pád: Ich lege es zwischen zwei Taschen.
Leží to mezi dvěmi taškami.
Položím to mezi dvě tašky.

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy